เปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอริน| เจแปนฟาวน์เดชั่น

นโยบายของเว็บไซต์

ขอขอบคุณสำหรับการใช้บริการของ “เปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอริน” ฉบับเว็บไซต์ ( ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้” )
เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น สำหรับทุกท่านที่ใช้เว็บไซต์นี้ หากได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้แล้ว จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเว็บไซต์นี้


-เกี่ยวกับลิขสิทธ์-

(1) ลิขสิทธ์ (หรือลิขสิทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา) ของข้อมูลที่ลงบนเว็บไซต์นี้ (ได้แก่ บทเรียน ภาพประกอบ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ เป็นต้น)
ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น ยกเว้น ส่วนที่ระบุไว้ว่ามิใช่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น


(2)ห้ามนำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือดัดแปลงไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากการใช้ส่วนตัว


-เกี่ยวกับส่วนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเว็บไซต์-

(1) ผู้จัดทำได้ใส่ใจให้ความระมัดระวังอย่างสุดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ แต่ก็มิได้หมายความว่า
จะสามารถรับประกันความผิดพลาดด้านเนื้อหาอันอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยบางอย่างได้ทั้งหมด เช่น ความผิดพลาดของเนื้อหา
การดัดแปลงเนื้อหาโดยบุคคลที่สาม ฯลฯ ผู้จัดทำเว็บไซต์จึงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้เว็บไซต์


(2) เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทุกท่าน เว็บไซต์นี้จึงได้รวบรวมบทความ ลิงค์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากบุคคลที่สามซึ่งทางมูลนิธิไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบ
และคำแปลของแปลเนื้อหาที่จัดทำโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นด้วย


(3) แม้ว่าเจแปนฟาวน์เดชั่นจะได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงทุกอย่าง แต่ก็ไม่อาจรับประกันข้อมูลที่นำเสนอได้ทั้งหมด
เจแปนฟาวน์เดชั่นจึงจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้ผู้ใช้งานพึงรับผิดชอบตนเองในการใช้เว็บไซต์นี้


(4) เนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือลบออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจหยุดให้บริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
เนื่องจากระบบเกิดความผิดพลาดหรือเพื่อทำการบำรุงรักษา เป็นต้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการหยุดให้บริการดังกล่าว
เจแปนฟาวน์เดชั่นจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


(5) ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการรั่วไหลของอีเมลแอดเดรสหรือพาสเวิร์ด การนำไปใช้โดยมิชอบ การส่งข้อความของผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ ฯลฯ เจแปนฟาวน์เดชั่นจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


(6) หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้หรือระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สาม ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากันเองระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

หน้าบนสุด


-กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจ-

กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับนโยบายและข้อตกลงผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฎหมายญี่ปุ่น หากเกิดข้อพิพาทระหว่างเจแปนฟาวน์เดชั่นกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง กับบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้หรือข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ ศาลจังหวัดไซตามะจะเป็นศาลชั้นต้นที่มีอำนาจโดยตรงในการพิจารณาตัดสิน


-วิธีคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว-

Special Notes for the users in the EEA(European Economic Area) member countries

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ทุกท่านในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการบริหารงานอย่างราบรื่นในการบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะจัดการอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้

(1) ในการใช้บริการส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้ ซึ่งต้องยอมรับนโยบายของเว็บไซต์และข้อตกลงของผู้ใช้ก่อน
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน

  • อีเมลแอดเดรส
  • ชื่อประเทศ/ ภูมิภาค

การลงทะเบียนผู้ใช้สามารถยกเลิกได้ตามความสมัครใจของผู้ลงทะเบียนเอง


(2) ทางเว็บไซต์อาจใช้อีเมลแอดเดรสที่ผู้ใช้กรอกไว้ติดต่อกับผู้ใช้เพื่อตอบคำถามที่ถามเข้ามาหรือขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถาม เป็นต้น
นอกจากนี้ ขออนุญาตนำข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆ ของผู้ใช้ไปพิจารณาประกอบในการบริหารจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์นี้ต่อไป


(3)จะไม่มีการมอบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยเจตนาให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากกรณียกเว้น 3 กรณีดังนี้

  • กรณีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเป็นข้อมูลด้านกฎหมาย
  • กรณีที่ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลให้เปิดเผยข้อมูลแก่กับบุคคลที่สามเป็นกรณีพิเศษ
  • ในกรณีที่มอบหมายให้หน่วยงานอื่นจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้ ซึ่งจะอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นต่อการดำเนินงานดังกล่าว
หน้าบนสุด


-เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย-

เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยบังเอิญ เจแปนฟาวน์เดชั่นได้วางมาตรการที่รัดกุมเอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีวิธีรักษาความปลอดภัยที่
เจแปนฟาวน์เดชั่นวางไว้ แต่ก็มิใช่มาตรการความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบจนรับประกันได้ว่า จะไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้แต่ละท่าน


ในเว็บไซต์นี้ใช้โครงสร้างของคุ้กกี้ (Cookies) ที่ส่วนหนึ่งของหน้าเพจ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลทุกครั้งได้ และช่วยรวบรวมข้อมูลประวัติของหน้าเพจที่ผู้ใช้เคยเข้าชม เป็นต้น
คุ้กกี้ (Cookies) คือ แฟ้มข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เข้าชมอีกครั้ง ทางเว็บไซต์จะสามารถอ่านจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช่ได้
ผู้ใช้สามารถตอบรับหรือปฎิเสธการรับข้อมูลของคุ้กกี้ (Cookies)ได้ กรณีนี้อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้บริการที่เว็บไซต์นี้นำเสนอไว้ได้บางส่วน

หน้าบนสุด


-อื่นๆ-

(1) เนื้อหาและ URL ของเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


(2) เว็บไซต์นี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ลงในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อสิ่งที่ผู้ใช้กระทำจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้


(3) อาจมีกรณีที่การหยุดนำเสนอข้อมูลจากเว็บไซต์ชั่วคราวเนื่องจากระบบขัดข้องหรือการดูแลรักษาของระบบ


-เกี่ยวกับการเชื่อมโยงลิงค์-

การเชื่อมโยงลิงค์ไปที่เว็บไซต์นี้สามารถทำได้อย่างอิสระ ซึ่งสามารถลิงค์กับหน้าเพจใดก็ได้
ในการเชื่อมโยงลิงค์ ไม่จำเป็นต้องสมัครหรือติดต่อใดๆ
ในการเชื่อมโยงลิงค์ สามารถใช้รูปภาพแบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้